In skouderklopke foar Jehannes

Mear as fjirtich jier docht er as rintmaster in soad wurk foar de tsjerke. Mar ek wie der belutsen by it opsetten fan in jeugdklub en it lieden fan fakânsjekampen. Soks fertsjinnet in skouderklopke.