Fakânsje fisker

As it waar it in bytsje ta lit is Stijn Loonstra oan de wetterkant te finen. Mei syn angel mei der graach yn de haven fiskje. Fansels hat er wolris beet. Dit kear hie der in grutte snoek fan wol 60 sintimeter oan de heak slein. Dit smakket nei mear!