It giet oan: de doarpspartij

Alle ynwenners fan de trije doarpen, dy’t net mear op de basisskoalle sitte, kinne snein meidwaan oan de doarpspartij. By dizze partij soargje de dielnimmers sels foar de prizen. Opjaan oant 26 augustus by Trea, til.602468