Lit de bal mar rôlje

Neist kuorbal, tennis as keatsen, is ús sportive folkje ek wolris oan it fuotbaljen. Yn Jirnsum is in moai fuotbalfjild dêr’t trainings en wedstriden spile wurde. VV Jirnsum hat no ek in nije webside dêr’t we de talinten fan de takomst op folgje kinne.