It feest is begûn

Fjouwer dagen feest, dat is de Redúster merke. Bewenners hawwe drok dwaande west om harren strjitte te fersieren nei it tema FEEST. Neist in deskundige sjuery, kin it publyk ek in stim útbringe. Sjoch hjirfoar nei de bon yn it merkeboekje. Hjir mear merkenijs!