La Grande Music Festival

Sneontejûn, mei de merke, wie der in musikale jûn fan en troch minsken út de trije doarpen. De strjitten wiene opdield yn 12 groepen. Eltse groep fertsjintwurdige ien fan de 12 provinsjes. Yn de optredens kaam dizze provinsje wer werom. Fan alle optredens binne troch Piet Elzinga video-opnames makke.