Mei Doede Veeman hinne as werom

Bart-Jan, omke Wopke, sketen as oer it garjen foar syn eigen-ik-museum. Doede Veeman koe der smakelik oer sjonge. Mar ek de fartocht en it gesellige skoft oan de Swette wie foar de gasten fan Swin.swette wer in unyk barren.