Merke 2012

Wat wie it in moai feest, de merke fan 2011. Hawwe jim suggestjes foar it kommend jier? As wiene der saken d├¬r’t jim fan tochten, dit moat oar jier oars? Lit it dan witte. Kom woansdeitej├╗n nei kafee-bar De Welp.