Frienzer mannen de boat yn

Ien dei wiene de Frienzer mannen fuort fan hûs. Op ‘e fyts nei Grou, en dêr gongen se dan ek goed de boat yn. In hiele dei fiskjen en moai waar makke dat it foar de mannen wol in swiere dei wie! De oare deis moasten guon wol wat oplapt wurde….