Workshops by de Eskeblom

Ek yn dizze hjerst is it wer allegear kleur by de Eskeblom. Nij is dat jo by jo oankeapen “blomkes” sparje kinne. Fierder stiet der in twatal workshops op ‘e aginda. Opjaan foar 24 oktober.