Binne jo 55+?

Dan is it tiid om efkes nei te tinken as der ek mear is as keatsen, kuorbal, lêzen, fytsen en wat noch mear. Op woansdeis is om 13.30 oere efter de tsjerke de lytse soas mei harren kaartmiddeis. Binne jo 75+ en hawwe jo noch nea kaart, dan helpe se jo om it ûnder de knibbel te krijen.
Mear witte? Henk Krans 601256, Willem Hemstra 601051 as Jehannes Zijlstra 601574 prate jo by.