Efkes byprate

De earste kear wie al tige slagge en foar werhelling fetber. Dus, wa wit sjogge we jim oare wike freed, 28 oktober, om healwei fiven ek yn it kafee? By in bakje kofje as wat oars meitsje we der in gesellich skoft fan.