Plannen Tsienzerbuorren yn iiskast

Troch de nijbou fan it skeakelstasjon by de ôfslach Easterwierrum soene ek ferskate ferkearsproblemen yn de dyk nei Snits oanpakt wurde kinne. Nei in petear mei de provinsje, blykt dat der yn ferbân mei de sinteraasje de plannen foar feroaring fan de Snitserhoeke earst op in sêft sin komme.