Stekje foar stekje

Dizze winter is der in útstalling fan merklappen yn de Trije Gritenijen. Frou Arnoldi fan Tresoar sil hjir by de iepening tekst en útlis oer jaan. Wa’t noch in âldsje yn ‘e kast lizzen hat en der mear oer witte wol, moat dat wol yn’t foar ynleverje.
Jo krije dan in útnoeging foar de iepening. Foar ynformaasje kinne jim mei Henk kontakt opnimme. Til 601759