Snuffelstaazje foar aspirant bestjoersleden

Hawwe jo ûnderfining mei de kompjoeter en wolle jo dêrmei praktykgerjocht oan de slach? De ANBO is op syk nei nije bestjoersleden. Kandidaten krije earst in snuffelstaazje om te sjen as it wat by har past. Foar mear ynformaasje kinne je terjochte by de foarsitter, Tjeerd Jorna.