Noflik sitte op it ‘Haagse pluche’

Yn gearwurking mei de ôfdieling Grou koe tongersdei in bus fol Vrouwen van Nu ôfreizgje nei Den Haach foar in wurkbesite oan de Twadde Keamer. De bus joech de froulju al in soad status yn de stêd oant se by de Twadde Keamer oankamen. Hjir moasten se in wiere survivaltocht ûndernimme om binnen te kommen.