Sinteklaas yntocht

Noch ien nachtsje sliepen dan is it safier,
dan komt Sinteklaas oan by de Redúster pier.
Om healwei alven stean grutte en lytse bern foar him klear
foar in rûnrit en feest op boppeseal, sa is it programma ûngefear.