Wa hat him yn ‘e beurs

Kafetaria de Welp is op syk nei in briefke fan €5. It biljet mei it serienûmer X29671977917 is útjûn troch Jeroen. Wa hat him yn de beurs? Hawwe jim him by de kapper, slachter as Troefmarkt yn hânnen hân? As jim dit biljet yn jim besit hawwe, nim dan kontakt op mei Jeroen en Lutske
By ynlevering krije jim hjirfoar foar fjouwer persoanen patat mei in frikadel as kroket nei keuze.