Janne Marij

Us lok is mei wurden net Ășt te lizzen
mar wy hoopje it troch de jierren
mei leafde te sizzen.