Nei de iisbaan

Yn de krystfakânsje hat de jongste jeugd fan kuorbalferiening Stânfries te reedriden west. No’t it mar gjin winter wurde wol, is Thialf foar de reedriders it bêste plak fan ierde. Brecht, Nora en Britt hawwe it dizze middei hjir tige nei ‘t sin hân.