Nij oansprekpunt âld papier

De twa ‘masters’ yn it âld papier opheljen, Piter en Henk, stean al in oantal jierren net mear foar de klas. Dus waard it heech tiid om foar dizze skoalske taak nije minsken op papier te setten. De âldpapierkommisje hat no in nij oansprekpunt.
Mei al jo fragen oer it âld papier kinne jo no by Andreas Moos terjochte.
Sette jim it âld papier woansdei wer oan de dyk?