Underweis

Reduzum hat mei de Slachtemarathon de soarch foar it dykfak fan Raerd nei Easterwierrum. It tema fan dizze dei is ‘Underweis’. Hjir wol de kommisje mei jim help wat mei dwaan. Der komme in stik of tsien opwekkende en humoristyske spreuken lâns de rûte.
Witte jim in leuke spreuk? Nim dan kontakt op mei Piter Renia as Germ van Essen.