In skouderklopke

Minsken mei hert foar har omjouwing binne belangryk foar de leefberens fan it doarp en de ferieningen. It liket soms sa gewoan wat se dogge, mar s√Ľnder har kinne we net. Wa moatte we neffens jo ris in skouderklopke jaan?