De skatten fan Tresoar

Tresoar is it Frysk Letterkundich Sintrum, dat in grutte wittenskiplike bibletheek en argyven oer Fryslân beheart. Amarins Hibma sil tongersdei fertelle oer hokker gegevens der beskikber binne fan ús foarâlden.
Binne jo nijsgjirrich as jo beppe miskien de earste froulike Alvestêdenrydster is? Jim binne wolkom.