Social media

Reduzum.com is sûnt in jier drok op Twitter, Facebook en Hyves. We hawwe al in soad freonen en folgers. Mar eins binne we wol benijd hoe’t jim ús berjochtjouwing fine op dizze social media. Graach in reaksje op redactie@reduzum.com