Vrouwen van Nu foar elkenien

At se net mei in mysterieus breiwurkje dwaande binne dan gean se der wol op ut en sjogge efter de skermen fan de Harmonie. Mei de Vrouwen van Nu is der is altiden wol wat nijsgjirrigs te dwaan as te belibjen.
Woansdeitej├╗n sil Jantien de Boer fertelle oer har wurk as sjoernaliste foar de ljouwerter krante.