Glêsiel útset

De beropsfiskers dogge der mei syn allen alles oan om de ielstan wer op in goed nivo te krijen. Sa hat Ale de Jager juster mei kollega’s 300 kilo glêsiel útset op de Fryske wetters.