TDS nei Duckstad

Tegearre mei twa oare skoallen krigen de bern fan Master Arnold fannemiddei yn Hearrenfean de earste Fryske Donald Duck yn hannen. Mei it meitsjen fan û.o. in filmke en in strip hiene se dit fertsjinne.
Dizze middei moasten se earst in sportive âlvestêdetocht dwaan dêr’t allegear prominente Friezen by wiene.