De lêste ‘Yn en om Reduzum’

Blijke Vellinga leit nei seis jier skriuwen foar de rubryk ‘Yn en om Reduzum’ de pinne del. Mar wa wit is der immen dy’t it stokje oernimme wol. Fiele jim derfoar om út en troch ris wat foar de doarpskrante te skriuwen? Nim dan ris kontakt op mei de Linepraat redaksje.