In skouderklopke foar de fûgelwachters

Se binne yn de maaitiid regelmjittich yn it fjild te finen. Mar ek heech yn in beam biede se har help. Nêstbeskermers pleatse as fûgelhokjes neisjen, dizze jonges fertsjinje in skouderklopke.