Nasjonale sportwike fan start

Dat de Redúster bern sportyf binne, dat sjogge we rigelmjittich op ‘e site. Juster wie der mei de start fan de nasjonale sportwike noch mear sport te dwaan. Panna-Knock out, toulûke, tamponhockey, sumo worstelen en twister.
Siep van Lingen makke hjir foar de Ljouwerter krante in filmke fân.