Frijmerk

De skoalbern hawwe in wike frij fan skoalle. Mar it rekenjen giet noch gewoan troch. As by echte keaplieden wurdt op ‘e stoepe it oerstallich boartersguod oan de man brocht.