Njisk Mare

It gers wurdt stadichoan griener, aanst stiet alles yn blêd en blom.
We sjogge it om ús hinne: der komt hyltiden mear libben yn de natuer werom.
Mar sa oan it ein fan de gersmoanne is it foar ús al safier.
“dyn berte makket ús tige grutsk en blier!!”