Bedriuw yn byld

Wa bist: Coos Kuindersma fan Kuindersma Bedriuwsklean.
Wêr bist drok mei:It útleverjen fan bedrukte en borduerde klean foar bedriuwen en ferieningen.
Wat is it moaie oan dyn wurk: Eltse klant hat syn eigen eisen en fragen. Der is net in dei gelyk, altyd fariaasje yn it wurk.