Kafee bar de Welp Strjittekeatsten

Pinkstersnein, 27 maaie, is der it Kafee Bar de Welp Strjittekeatsen. Opjaan kin oant freed 25 maaie foar 19.00 oere bij Riek Blumers.
Nei ôrin is der in feestelik stikje muzyk mei ûnder oare Hendrik Hofstra.