Jubileumútfiering Gymferiening Stânfries

Hûndert jier gym yn de trije doarpen, dat is net neat. Dêrom moarn in grutte jubileumútfiering. Mei gymnastyk fan doe en no, in moadeshow mei bern yn de turnklean fan (hiel) lang ferlyn en in foto-útstalling.
Mar in oar hiel wichtich punt : juf Elske Tolsma-Zwart nimt dy dei ek ôfskie…