Jiergearkomste ROTO

ROTO hat in tige drok jier efter de rech. Foar it 75 jierich jubileum moast in soad regele wurde. Tiisdei 5 juny, op de jierfergadering , sille se harren yn it sintsje sette en betankje foar alle ynset. Dus minsken fan Reduzum, hawwe jim nocht oan in funksje yn it bestjoer fan ROTO, lit jim heare.