Op ‘e swalk

Hjoed wiene de groepen 4 o/m 8 net op skoalle. Alle groepen wiene op paad, allegearre mei oare bestimmingen. Groep 4 wie yn de buurt, sy koene rinnende op paad, de oaren gongen mei auto’s. Moai dat der wer safolle ├ólders wiene dy’t mei woene, want oars kin dizze bjusterbaarlike tradysje net trochgean.