Ballonfeart priiswinner Doch it foar dyn doarp

Justerj├╗n is der op it sportfjild in loftballon. omheech gongen. Grouster Tettsje Kiemel-de Leeuw, winneres fan de Doch it foar dyn doarp-kwis, gong mei har man Jan Kiemel mei dizze ballon mei. Se hawwe in bjusterbaarlik moaie tocht makke, hieldal oant Sumar ta.
“Wy hawwe hjir tige fan genietsje kinnen. In moaie ├╗nderfining dy’t wy elts oanride kinne”, sa fertelt Tettsje Kiemel.