De weesfôle fan Holwerda Sathe

Marijke wie in fôle fan krekt twa moanne doe’t har mem stoar op de pleats fan Nico en Froukje Hooghiemster. It foel earst net ta om de fôle út in amer te boarnen, mar se hie gjin kar. No giet it fantastysk.
Se rint mei Jente, in intermerje, yn de foartún fan Holwerda Sathe, dat sa in goed weeshús foar har wurden is. It hiele ferhaal is te lêzen op de side fan de Bistedokter.