Beamroaien

Hy wie heech bejaard en siik. Dêrom moast de kastanjebeam oan de Ayttawei fuort. Zeinstra boomverzorging gie mei syn ljedderwein de hichte yn en naam de beam ûnder hannen.