Dûbelkampioenskippen tennisjen

Nei de merke giet de dûbelkampioenskippen tennisjen wer los. Jim kinne jim opjaan as koppel yn de Dames-, Hearen- en/of Mingd Dûbel. De foarrondes binne fan 5 o/m 22 septimber, de finaledei is op snein 23 septimber. Opjaan kin noch oant en mei 26 augustus.