De Butter Brea en Griene Tsiis rees

Noch in lytse wike en it is wer safier! Us jierlikse merke foar de Trije Doarpen: Reduzum, Friens en Idaerd stiet wer foar de doar. In feest foar alle ynwenners, jong en âld. De merke begjint freedtejûn mei De Butter Brea en Griene Tsiis rees. Jou jim no op foar dit spektakel.