Op Simmerkamp

Britta en Danique Wynia, Harm Dijkstra, Jelle Spoelstra, Hessel de Ree en Kees Ebels binne dizze wike op kamp nei Blierherne op ít Amelân. Dit simmerkamp, dêr’t âld Redúster Meile Zijlstra ien fan de frijwilligers is, hawwe sûnt jierren in soad Redústers hinne west.
Dizze seis bern sille der grif ek in moaie tiid en in soad aventoeren belibje.