In skouderklopke foar in tûzenpoat

As it giet om broadsjes klear meitsje foar de merke as it âld papier opheljen, dizze tûzenpoat fertsjinnet in skouderklopke.