De merke is begûn

Freedtejûn en in grut kabaal yn de buorren. De merkekommisje hat der nocht oan, en lit dat mei lûd kabaal witte. Nei de grutte Bûter, brea en griene tsiis rees, wûn troch Remco de Melker en Gert-Jan Stapensea wie der noch in workshop Sh’Bam en in optreden fan No matter.