Merke yn byld

Der wie de ôfrûne dagen wer in soad te belibben yn it doarp. Bûter, brea en griene tsiis rees, cluedo, rinne oer it wetter, yn de draaimûne as sweef. Piet Elzinga hat der in soad foto’s fan makke. Besjoch hjir in fotoreportaazje.