Fantastyske filmjûn

Njoggen buerten en de merkekommisje hawwe efter de skermen it hiele simmerskoft dwaande west mei akteren, filmjen en monteren fan in merkefilm.
It levere 10 geweldige films op. Se binne fanôf no allegear te besjen op Reduzumonline.