Suze

Wy noch drok yn’t spier
no is ‘t al safier
nij libben op’e buorkery
no binne we heit en mem fan dy.