Parrot Filly party

Papegaai Filly is der hielendal klear foar. Hy hat yn’t bad west en de fearkes binne wer oppoetst. Freed is der yn Qlubb in Parrot Filly party, en fansels komme dan ek al syn freonen dêr’t er lêstendeis mei op ‘e foto west hat. Oant freed yn Qlubb.